Privacy Policy

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring licht greenSand toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van mensen die een account bezitten en andere gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten.

Je kan ten allen tijden hier aanpassen welke cookies je wel en niet accepteert.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?
In het kader van alle online en offline dienstverlening kan greenSand gegevens verwerken van haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals website en webwinkel maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes. Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht u specifieke informatie over de over u bekende persoonsgegevens willen inzien neem contact op met info@greenSand.nl

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
greenSand verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.
• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
• Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
• Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
• Voor marketingdoeleinden.
• Om te voldoen aan de op greenSand van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over andere producten en diensten van greenSand. Hierbij tracht greenSand rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via info@greenSand.nl. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
greenSand verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. greenSand deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers voor bezorging en leveranciers van softwaresystemen. greenSand verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. greenSand streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?
greenSand verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant/gebruiker. Zo heeft greenSand
 
adresgegevens nodig voor de bezorging van producten uit de webshop.
• Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
• Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
• Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
greenSand verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?
Op de (mobiele) websites van greenSand worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@greensand.nl.

Vragen
Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar, info@greensand.nl.

GreenSand
Tussen Twee Havens 1,
1601 EM Enkhuizen
© 2020

×