AGB

Algemene voorwaarden van de Olivine Group te Enkhuizen
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

 

Artikel I Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Olivine Group BV, alsmede de greenSand- ondernemingen gevestigd te Enkhuizen, hierna te noemen de Olivine Group. De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op de Olivine Group. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij – met wie degene die een overeenkomst met de Olivine Group sluit, of heeft gesloten wordt aangeduid – zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel II Prijzen
1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de ter beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, is de Olivine Group gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de Olivine Group en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de Olivine Group gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/ in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel III Betaling
1. Bij niet tijdige betaling van enig aan de Olivine Group verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente conform art. 6:119/120 BW in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen zijn voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag vermeerderd met verval en rente.
2. Ter keuze van de Olivine Group kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
3. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Olivine Group bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de Olivine Group het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel IV Verhindering, faillissement, surséance van betaling
1. Indien de wederpartij door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld of vallend buiten zijn risicosfeer, kan de Olivine Group op verzoek van de wederpartij de overeenkomst ontbinden. De overige kosten die hiermee gemoeid zijn, komen ten koste van de wederpartij.
2. In geval de wederpartij op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de wederpartij gehouden het volledige bedrag der overeenkomsten standkosten, alsmede alle te zijnen behoeve gemaakte overige kosten terstond te voldoen, onverminderd het recht van de Olivine Group tot het vorderen van kosten, schade en interessen.

Artikel V Aansprakelijkheid
1. De Olivine Group is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens personeel– bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen – indien deze schade is veroorzaakt door derden.
2. De wederpartij vrijwaart de Olivine Group tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de wederpartij zelf.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor de bestelling van greensand, die zij doen bij de Olivine Group, door middel van een getekende opdrachtbevestiging en/of een e-mail waarin zij haar opdracht bevestigen, mits anders overeengekomen met de Olivine Group.

Artikel VI Wanprestatie/Toerekenbare Tekortkoming
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de Olivine Group krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijnde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de Olivine Group gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de Olivine Group tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Olivine Group, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. is de Olivine Group gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de Olivine Group tot aan dat moment te voldoen.

Artikel VII Toepasselijk Recht
1. Op de tussen de Olivine Group en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te ….., voorzover dringende wetsbepalingen niet anders voorschrijven en in dier voege dat de Olivine Group toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

Artikel VIII Slotbepalingen
In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de Olivine Group bij monde van zijn directie.

×